Verkiezingsprogramma Partij Voor Water Veiligheid

Het enige constante aan het klimaat is dat het voortdurend verandert. Dat is al sinds het begin der tijden en daar veranderen we niets aan. Wat we wel kunnen doen is proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan, dat wil zeggen ons aanpassen en beschermen.

De PVWV is dan ook niet van mening dat we mee moeten doen met de klimaathysterie maar met gezond verstand en een frisse blik moeten kijken naar hoe we ons het beste aanpassen aan het klimaat. Met oog voor alle partijen, dus niet alleen voor ecologie maar ook de belangen van boeren en burgers mee te wegen, proberen het beste te doen voor Limburg. Wij beloven geen gouden bergen, maar wat we wel kunnen beloven is om ons volledig in te zetten voor jullie, de Limburger. Dat is het eerlijke verhaal. Hoe we dat gaan doen?

Beschermen en Veiligheid

We zullen voor dijkversterking moeten werken aan innovatieve oplossingen. Het zonder meer verbreden van dijken, met mogelijk bomenkap en onteigening als gevolg, moet zoveel mogelijk gemeden worden. Een regelmatige controle van onze dijken, niet alleen voorafgaand aan het hoogwaterseizoen, moet voorkomen dat we verrast worden als er ineens sprake is van hoogwater in een ander seizoen.

Datzelfde geldt ook voor de waterkeringen. De kwaliteit van de waterkeringen dient aan hoge kwaliteitseisen te voldoen en regelmatig getoetst te worden. Er dient een rampenplan beschikbaar te zijn en kennis en kunde dient breed en consequent (jaarlijks) doorgesproken te worden met de verschillende bestuurslagen en geoefend door betrokken partijen. Alleen wanneer iedereen weet waar hij/zij aan toe is, mocht zich een crisis voordoen, zal de aanpak effectief zijn.

Samenwerking is cruciaal voor onze veiligheid. Dat houdt niet op bij onze provinciegrenzen. Onze ligging maakt internationale samenwerking niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. Wij zullen bepaalde uitdagingen bi- of multilateraal aan moeten pakken. Samenwerken geldt ook voor de stroomafwaarts gelegen gebieden, want we moeten eventuele problemen niet eenvoudig verplaatsen naar een ander deel van het land. Deze samenwerking dient echter wel gebaseerd te zijn op gelijkwaardigheid en oplossingen dienen voor alle partijen tevredenstellend en werkbaar te zijn. Het kan niet zo zijn dat Limburg het afvoerputje van België, Frankrijk en Duitsland wordt en hèt overstromingsbassin vormt om de lager gelegen landsdelen te beschermen.

Bestuur en Financieën

Nederland zit vol met besturen, het lijkt wel of er meer bestuurders dan doeners zijn. Wij zijn dan ook van mening dat waar bestuur versoberd kan worden we dit ook moeten doen. De bestuurslaag van het Waterschap is er één waarvan de PVWV vindt dat deze zou kunnen worden opgeheven. Momenteel is het al zo dat de provincie verantwoordelijk is voor het watersysteem. Taken worden echter vooral uitgevoerd door het Waterschap. Een waterschap kan echter niet zomaar opgeheven worden. Daar is namelijk een grondwetswijziging voor nodig. Wat we wel kunnen doen is kijken waar de taken het beste ondergebracht kunnen worden voor de toekomst en daar op een verantwoord tijdpad invulling aan gaan geven.

Bestuur moet effectief en transparant zijn. Transparantie is niet wie kent wie, maar zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Open en eerlijk communiceren en kunnen verantwoorden wat je doet zijn daarin belangrijke waarden. De Wet Open Overheid gaat nog meer dan de Wet Openbaarheid van Bestuur daarbij helpen. Echter ook zonder wet zou openheid en transparantie vanzelfsprekend moeten zijn.

Daarbij hoort ook het verantwoord omgaan met het geld van de Limburgse burger. Ook al zijn grote investeringen nodig in de komende tijd, wil dat niet zeggen dat er geen sluitende begroting moet zijn. Door te focussen op kerntaken, en niet continu te investeren of subsidies te steken in zogenaamde duurzaamheidstrajecten, moet het huishoudboekje kloppend blijven.

Burger en Communicatie

Om ons heen horen we nog vaak: ‘wat doet een waterschap eigenlijk?’ Voor veel Nederlanders is het niet duidelijk wat de verantwoordelijkheden en taken van een waterschap zijn. Er ligt een verantwoordelijkheid om de komende 4 jaar te investeren in communicatie met de Limburgse burger. Communicatie gaat niet alleen over wat een waterschap voor de Limburgse burger doet, maar ook wat U voor het waterschap kunt betekenen. Democratie houdt namelijk niet op bij één keer in de vier jaar uw stem uit te brengen. Uw mening, kennis en kunde telt! Het gaat namelijk om uw leefomgeving.

Waterpeil

Het Waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in het oppervlaktewater en daarmee indirect voor de grondwaterstanden. Deze afhankelijk zijn van de peilen in de waterlopen. Daarnaast zijn grondgebruikers, gemeenten en perceeleigenaren verantwoordelijk voor de grondwaterstanden. De PVWV is van mening dat de samenwerking geïntensiveerd dient te worden met gemeenten, om monitoring van grondwaterstanden te borgen. Het is gebleken dat er gemeenten zijn waar geen actieve monitoring plaatsvindt op het uitzakken van grondwaterpeilen. Het ontbreken van een centrale regie leidt ertoe dat bestuursorganen los van elkaar handelen en er geen eenduidige strategie wordt gevoerd. Zo roept het Waterschap op in perioden van droogte om geen gewassen te besproeien en houden gemeenten er weer andere besluitvorming op na. De PVWV ziet dat door verdroging in enkele regio’s een verhoogd risico kan ontstaan op bodemverzakkingen. Bodemverzakkingen kunnen beperkt worden door grondwaterstanden goed te beheren.

Drink- en Beregeningswater

Goed drinkwater is niet vanzelfsprekend. Nederland heeft het schoonste drinkwater van Europa. Wat betreft onze waterkwaliteit geldt dat we voorzichtig moeten zijn, met het plots torenhoog optrekken van normen, om als Nederland het braafste jongetje van de klas te willen zijn. Het gevolg is anders namelijk een gigantische kostenstijging. Deze brengt toegang tot voldoende en betaalbaar drink- en beregeningswater in gevaar voor consument en bedrijf. We moeten dus verantwoord investeren in het behouden van kwalitatief drinkwater. Dit drinkwater dient zo min mogelijk gebruikt te worden voor beregening. Door het slim vasthouden en hergebruik van regenwater zal er een betere balans komen in de beschikbaarheid van drink- en beregeningswater.

Natuur en Recreatie

Zorg voor de natuur en recreatie zijn wat ons betreft geen onderwerpen die elkaar in de weg zouden hoeven staan. Wat hebben we immers aan prachtige beken en waterplassen als we er niet van mogen genieten. Hoe leren we het beste met de natuur omgaan als we er niet bij in de buurt mogen komen? We zullen dan ook inzetten op het recreëren in onze natuur waarbij voorlichting over verantwoord gebruik een belangrijke rol zal spelen.
Partij Voor Water Veiligheid: Postadres Molenweg 22, 6104AH Koningsbosch | Vragen? Info@pvwv.nl | KVK: 87381842